Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika – personálne poradenstvo

 

Pre menšie a stredné spoločnosti je externé spracovanie mzdovej a personálnej agendy oveľa efektívnejšie ako zamestnávanie vlastného mzdového účtovníka. Oblasť personalistiky a miezd podlieha častým legislatívnym zmenám, kladie vysoké nároky na ovládanie zákonov a je citlivou stránkou ekonomického života podniku. Poskytnem vám komplexné odborné služby od spracovania prvej pracovnej zmluvy až po výstupný list.

Na základe posúdenia vašich individuálnych potrieb pomôžem pri:

  • vypracovaní pracovných zmlúv, dohôd o mimopracovnej činnosti, výpovedí a iných písomností v oblasti pracovného práva
  • vypracovaní mzdových a pracovných poriadkov
  • spracovaní kompletnej agendy personalistiky a miezd, vrátane písomností pri styku s poisťovňami
  • ročnom zúčtovaní

Odborné poradenstvo vám poskytnem pri odporúčaniach mzdového zaradenia pracovníkov, návrhu motivačného systému odmien, nastavení spravodlivých kritérií v mzdovej oblasti alebo pri špecifických prípadoch zamestnávania invalidných občanov. Správnosť rozhodovania manažmentu v oblasti mzdovej politiky a vedenia mzdovej agendy je základom spokojnosti zamestnancov a tým aj úspešného dosahovania cieľov podniku.